01.12.2023: Hoorzitting Commissie seksueel misbruik – Vlaams Parlement

Rik Bloemen

Vooraf:

- Dank dat we ons verhaal mogen brengen

- Zelf actief sinds november 2010, gemandateerd door de bisschopsraad van Bisdom Hasselt

- Eerst als opvangpunt ondersteund door deskundigen, vervolgens mee opgenomen in het Gemeenschappelijk Aanspreekpunt sinds 2021

Ik wil:

  1. Enige duiding geven bij de verzamelde cijfers sinds 2012 voor België
  2. Een beperkt overzicht van meldingen sinds ‘godvergeten’
  3. Enkele impressies na ervaringen in de vele dossiers rond het impact op slachtoffers
  4. Een aanbeveling….

AD 1:

-        Voor 2010: commissie Halsberghe : 33 meldingen

-        Commissie Adriaenssens sinds voorjaar 2010: 475 meldingen

-        Centrum voor Arbitrage: periode 2011-2012: 628 meldingen

-        Opvangpunten : periode 2011- juli 2023: 686 meldingen, waarvan 535 door slachtoffers (80 %). Een aantal hiervan zijn ook behandeld door het CAB! (47)

-        Op het moment van de melding: ongeveer50 % heeft de leeftijd tussen 40 – 60 jaar, een 35 % boven de 60 jaar

-        De feiten deden zich voor op leeftijd van het slachtoffer: ongeveer 70 % in de leeftijd tussen 10-18 jaar; 16 % beneden de 10 jaar

-        Volgens de melders  gebeurden 70% van de feiten voor 1980 Na 2000 : 2 %

-        Meestal waren de slachtoffers mannen: 70 % versus 30 % vrouwelijk slachtoffers

-        Overwegend waren de plegers priester van een diocees: 49 % tgo 33 % religieuzen

-        Veelal was de leeftijd van de pleger niet te achterhalen, in 44 % van de meldingen was de betrokken pleger reeds overleden

-        In bijna de helft van de situaties betrof het aanranding met geweld en bedreiging; in 22 % was er sprake van verkrachting of feiten met seksuele penetratie

-        De feiten vonden meestal plaats in scholen en parochies

-        De meldingen leiden in 30 % tot een gesprek; in 15- 20  % naar een ontmoeting met de verantwoordelijke (bisdom en/of congregatie); in 18 % tot bemiddeling; 93 dossiers werden aan het parket gemeld en 62 werden doorverwezen naar een andere instantie….

-        Er werden 283 dadingen afgesloten : 88 % in de schaal tussen 2500 en 25000 euro, zoals bepaald door de parlementaire commissie voor het Centrum voor Arbitrage

AD 2:

-        Sinds ‘godvergeten’ , weliswaar nog niet opgenomen in vorige cijfers en nog niet afdoend geregistreerd, toch een toename van het aantal contactnames; precieze aantallen zijn nog niet weer te geven doch een eerste indicatie geeft een aantal: een 154-tal over Vlaanderen, waarvan naar schatting de helft gaat over diocese priesters, al dan niet overleden en verjaarde feiten.

-        Een diversiteit aan vragen: enkel melden en geen vraag tot gesprek om op de lijst te komen, vragen voor verhoogde tegemoetkoming, meldingen ook aan justitie, vragen naar genomen maatregelen door het Bisdom of de congregatie, een aantal concrete meldingen die verder gaan dan misbruik in de kerk (andere sectoren,  kunnen we helaas niet opnemen) met de nodige zorg behandeld worden en desgevallend verwezen worden….

-        Dossiers worden systematisch en zorgvuldig bijgehouden in de archieven van het Bisdom/Congregatie, er is inzage en consult mogelijk voor de aanspreekpunten; jaarlijkse registratie in publiek gemaakte en toegankelijke rapporten, zie portaal Kerknet. Centrale digitalisering wordt mijn inziens verder besproken.

-         

AD 3:

-         

AD 4:

-        Misbruik is een complex en breed probleem in onze samenleving, bekijk de cijfers van Vertrouwenscentra kindermishandeling, de diensten slachtofferhulp CAW’s, de patďëntenstroom in de CGG’s, de family Justice centra ( veilige huizen), 1712, 1813, het Vlaams Meldpunt grensoverschrijdend gedrag enz…

-        Misbruik kan niet… Ik beveel aan het boekje te lezen :